divendres, 8 de gener de 2016

PAP per accedir als graus d'Educació Infantil i Educació Primària

Fins ara, aquesta Prova d'Aptitud Personal (PAP), per accedir als graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària, consistia en valorar les notes de Català i de Castellà tretes a les PAU.

A partir d'aquest curs, la Prova tindrà ja un contingut específic, que mirarà una sèrie de competències. A continuació hi ha un resum de la Resolució oficial, que es pot llegir aquí.

Competència comunicativa: avaluarà la comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d’interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació (comprensió lectora i capacitat de síntesi); la capacitat d’expressar una reflexió per escrit, amb claredat i precisió (expressió escrita) i el domini suficient del sistema lingüístic que permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.

Reflexió i raonament crític: avaluarà la capacitat d’aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l’àmbit social per interpretar la informació rebuda i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, com també la capacitat de diferenciar i valorar el coneixement científic per contrast amb d’altres formes de coneixement.

Competència lògico-matemàtica: avaluarà la capacitat d’usar coneixements i habilitats relatius a diversos àmbits de les matemàtiques per a resoldre exercicis, problemes i situacions d’aplicació, on caldrà construir la resposta sense calculadora i on es tindrà en compte tant el procés de resolució com la resposta, i la capacitat d’analitzar els resultats obtinguts des del punt de vista de la seva raonabilitat.

Aquesta prova s'administrarà de manera universal i única, en convocatòria de juny i, si escau, de setembre. La Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del CIC acordarà els aspectes complementaris que regulin la prova d'aptitud personal, així com les exempcions corresponents.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada